• 740
  Kekenkani

 • 741
  Odoridori

  vũ điệu Rực lửa

 • 741
  Odoridori

  vũ điệu Cổ động

 • 741
  Odoridori

  vũ điệu Hula

 • 741
  Odoridori

  vũ điệu Quạt

 • 742
  Aburi

 • 743
  Aburibon

 • 744
  Iwanko

 • 745
  Rugarugan

  dạng Hoàng hôn

 • 745
  Rugarugan

  dạng Ban trưa

 • 745
  Rugarugan

  dạng Ban khuya

 • 746
  Yowashi

  dạng Đơn lẻ

 • 746
  Yowashi

  dạng Tụ tập

 • 747
  Hidoide

 • 748
  Dohidoide

 • 749
  Dorobanko

 • 750
  Banbadoro

 • 751
  Shizukumo

 • 752
  Onishizukumo

 • 753
  Karikiri

 • 754
  Rarantesu

 • 755
  Nemashu

 • 756
  Mashedo

 • 757
  Yatoumori